Praha 11

 

Lékárna Aesculap, Šustova 1930, 149 00 Praha 11, tel: 271 910 719

Lékárna droxi, Opatovská 874, 149 00 Praha 11, tel: 272 911 755

Lékárna CHodov, Roztylská 2321, 148 00 Praha 11, tel: 272 075 226

Lékárna CHrpa, Krejnická 2021, 149 00 Praha 11, tel: 272 934 857

Lékárna Litochleby, Hviezdosl. 1600, 149 00 Praha 11, tel: 272 912 696

Lékárna LUNA, A. Drabíkové 534, 149 00 Praha 11, tel: 272 912 743

Lékárna LUNA, K Hrnčířům 236, 149 00 Praha-Šeberov, tel: 244 910 692

Lékárna metro Háje, Opatovská 874, 149 00 Praha 11, tel: 267 913 390

Lékárna Opatovská, Opatovská 1763, 149 00 Praha 11, tel: 272 916 389

Lékárna Růže, Roztylská 2232, 148 00 Praha 11, tel: 271 913 296

Lék. Starochodovská, Starochodov. 684, 149 00 Praha 11, tel: 267 911 330

Lékárna U sv. Anny, Majerského 21, 149 00 Praha 11, tel: 272 941 361

Lékárna U Sv. Kláry, Tererova 8, 149 00 Praha 11, tel: 272 941 361

Lékárna, Arkalycká 6, 149 00 Praha 11, tel: 267 913 511

Lékárna, Donovalská 2222, 149 00 Praha 11, tel: 272 940 985